บ้านนอแล

บ้านนอแล  


      บ้านของชาวเขาเผ่าปะหล่อง เชื้อสายพม่าซุ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  นับถือศาสนาพุทธ  ทุกวันพระ ผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล หมู่บ้านนี้อยู่เลยหมู่บ้านขอบด้งขึ้นไปสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย – พม่า