พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก 


       พระธาตุเก่าแก่สร้างขึ้น ณ กึ่งกลางแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกันเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องมาจนถึงทุกวันนี้