อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 


กลุ่มโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวอาทิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว  วัดนางพญากลุ่ม เตาเผาสังคโลกเตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยและแหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น เป็นต้น