ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  


    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตรที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ  ในศูนย์ฯ แห่งนี้ประกอบด้วยงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ  ปศุสัตว์และโคนม  ประมง  งานปลูกหญ้าแฝก  และการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี