อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  


มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงทิ้งร่องรอยประติมากรรมและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้ศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดมหาธาตุวัดตระพังเงินวัดศรีชุมวัดเชตุพนวัดช้างล้อมเป็นต้น