บ้านขอบด้ง

บ้านขอบด้ง 


      อยู่ทางเหนือขึ้นไปจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่นี้มีทั้งชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยุ่ด้วยกัน หมู่บ้านนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านกาเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแคเป็กำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ )บริเวณหน้าหมู่บ้านมีการจำลองบ้านรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านโดยที่ไม่เข้าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไป