สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ

สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ 


อยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยเป็นสถานที่ทดลองวิจัยเมล็ดพันธุ์กาแฟชาผลไม้ผักต่างๆและดอกไม้เมืองหนาวในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมดอกบัวตองบนเทือกเขาบริเวณที่ตั้งสถานีจะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามมาก