ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  


     อยู่ในความดูแลของกองทำไม้ภาคเหนือ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสถานที่ฝึกลูกช้างแห่งเดียวในประเทศไทย มีการแสดงช้างเข้าแถวช้างทำงานช้างทักทายแสดงวันละ 3 รอบ 10.00น. 11.00 น.และ13.30น.